OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V Amber Plasma a.s. je běžnou praxí nakládat s osobními údaji zodpovědně. Na webových stránkách můžete být požádáni o své osobní údaje. Tato data budou uložena a zpracovávána jen tak dlouho, dokud to bude potřeba, aby byly splněny individuální potřeby vás jako zákazníka, a abychom vám mohli poskytnout relevantní informace. Amber Plasma a.s. slibuje, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s požadavky na ochranu dat. Nebudou předány třetím stranám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Amber Plasma a.s. s jejich osobními údaji výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. „Cookies“ jsou malé textové soubory, které – když používáte naše webové stránky – mohou být naším serverem odeslány do vašeho prohlížeče. Naše cookies neobsahují žádné osobní informace, což znamená, že vaše soukromí je chráněno. Neobsahují vaši e-mailovou adresu, ani nám neukazují vaši identitu. Většina prohlížečů cookies přijímají automaticky; přesto můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby je nepřijímal. To však může vést k tomu, že se určitý obsah stránek nebude zobrazovat správně.

Informace o ochraně osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Amber Plasma, a.s., se sídlem V hůrkách 2145/1, 15800, Praha, IČ: 27829049, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14786 (dále též „správce“) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.
2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
1.plnění smlouvy mezi Vámi a správcem 2
2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, upozornění a newsletterů)
3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování pro zasílání obchodních sdělení, upozornění a newsletterů ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:
1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV. Doba uchovávání údajů Správce uchovává osobní údaje

1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:
1. podílející se na dodání zboží, služeb nebo realizaci plateb na základě smlouvy,
2. zajišťující marketingové aktivity.

VI. Vaše práva

1. Právo na odvolání užívání vašich osobních dat. Můžete samozřejmě kdykoli zrušit svou souhlas kdykoli, a to e-mailem, písemně.
2. Kdykoli po registraci můžete požádat o přístup k vašim osobním datům, která byla uložena, a požádat o jejich změnu nebo zablokování.
3. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. IX. Kontakt těchto podmínek.
4. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správceje oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám může zaslat novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
3. Kontakt správce adresa: Amber Plasma, a.s., V hůrkách 2145/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5 kontaktní email:gdpr@amberplasma.com  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2019.